Disclaimer

Tre ć naszych stron została stworzona z wielkš staranno ciš. Za dokładno ć, kompletnoœć i aktualnoœć treœcinie możemy jednak brać odpowiedzialnoœci. Jako usługodawca odpowiadamy za zawartoœci stron według § 7 akapit.1 TMG według ogólnych praw. Zgodnie z §§ 8 bis 10 TMG jako usługodawcy nie jesteœmy zobowišzani do monitorowania przekazanych lub zapisanych obcych informmacji, lub badać okolicznoœci wskazujšce na ich bezprawnš działalnoœć. Obowišzek usunięcia lub zablokowania dostępu do infomacji pozostaje na mocy prawa bez zmian. Dana odpowiedzialnoœć jest brana pod uwagę od dnia konretnego naruszenia. Uœwiadomione nam naruszenia zostanš natychmiast wycofane. Odpowiedzialnoœć za linki Nasza strona zawiera linki do stron zewnętrznych, na których treœci nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialnoœci za obce treœci. Za treœci obcych stron odpowiada ich właœciciel lub operator strony. Obce strony zostały sprawdzone względem naruszeń w momencie połšczenia z naszš stronš. W momencie łšczenia z naszš stronš nie zostały stwierdzone nielegalne treœci. Stała kontrola powišzanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych punktów zaczepienia. W momencie zgłoszenia naruszenia dany link zostanie usunięty. Prawa autorskie Zawartoœci stworzone przez operatora strony i dzieła na tych stronach podlegajš niemieckiemu prawu autorskiemu. Rozpowszechnianie, edytowanie, rozszerzanie i każde inne wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Œcišganie plików i kopi z tej strony dozwolone jest tylko dla użytku prywatnego, nie komercyjnego. Operatorzy strony starajš sie przestrzegać praw autorskich innych osób a także wykorzystywać działa własne lub licencjonowane. Ochrona danych Przekazanie na naszej stronie danych osobowych ( przykładowo imię, adres lub adres E-Mail) przebiega wyłšcznie dobrowolnie. Korzystanie z ofert i usług jest również możliwe bez podawania danych osobowych. Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych przez internet nie jest do końca bezpieczna ( np. podczas komunikacji przez E-Mail). Kompletna ochrona danych przed osobš trzeciš nie jest możliwa. Użycie danych kontaktowych podanych w impressum przez osoby trzecie do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych jest wyrażnie wykluczone. Operatorzy strony zastrzegajš sobie prawo do podjęcia działań w przypadku otrzymania niechcianych materiałów reklamowych, takich jak SPAM-Mails. ródło: eRecht24.de - Doradca prawny kancelarii Sören Siebert